Η ΔΡΑΣΗ 

Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε άνεργους από 29 έως 64 ετών, να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, σε 59 ειδικότητες 10 αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπως εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον – Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα – ποτά, ενέργεια, αγροτικός τομέας & βιομηχανία.
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων των καταρτισθέντων
 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής & καθοδήγησης
 • 5 μήνες πρακτική σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

2. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.

3. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)

4. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω

5. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).

     Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 105 μόρια.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»:

 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου 
  για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα), Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ ισότιμου τίτλου σπουδών
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1952 μέχρι και 31.12.1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι 

«Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΑΕΙ/ΤΕΙ»: 

 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ ισότιμου τίλτου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του
  εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης,
  από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1952 μέχρι και 31.12.1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

ΤΑ ΩΦΕΛΗ

 

 • Οι ωφελούμενοι θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 2.600 ευρώ (μικτά)
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθόλη την διάρκεια του προγράμματος
 • Πρόσθετη Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόλη την διάρκεια της Απασχόλησης (επαγγελματικός κίνδυνος, ατύχημα)
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων.
 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής & καθοδήγησης

 

 

 

UA-45260636-1