Η   Type λειτουργεί από το 1986.

Πιστοποιήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ και το  Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων

Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1 – Αρ. Αδείας: 2100012.

Αριθμ. απόφ. ΓΠ/11903/01.06.2012

 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών

με επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» και διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Σ. “ΤΥΡΕ”».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Συνεδρίαση 19/5ο/31/5/2012)

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.08.08) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως   αντικαταστάθηκε με το άρθρο10, παρ.6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/2109.10) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις

2] Την υπ’ αριθμ. 19780/16−02−2011 (ΦΕΚ 472Β΄/24−03−2011) απόφαση του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών»

3] Την υπ’ αριθμ. 32827/Η/26.3.2012 (ΦΕΚ 947/τ.Β΄/27.3.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.19780/16.02.2011 απόφασης «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΦΕΚ Β΄ 472)».

4] Την υπ’ αριθμ. 158993/Η/16−12−2010 (ΦΕΚ 1956/τ.Β΄/17.12.2010) απόφαση της Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)».

5] Την υπ’ αρ. 155723/Η/8−12−2010 (ΦΕΚ 405/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./21.12.2010) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/04.11.2011) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».

6] Την υπ’ αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 (ΦΕΚ 2351/τ.Β΄/20.10.2011) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7] Τον ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄/31.03.11) με τίτλο «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότηταςτου Υπουργείου Οικονομικών»

8] Τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15.03.10) με τίτλο «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

9] Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. της 07/04/2011 με θέμα «Καθορισμός ύψους χρηματικώνποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών»

10] Την αίτηση του φορέα και τα υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία

11] Το Δελτίο Πληρότητας−Συμβατότητας για το ως άνω Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.

12] Την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συγκρότηση διμελούς κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου

13] Το Έντυπο Ελέγχου του κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου

14] Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

α) Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με την επωνυμία: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» και διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Σ. «ΤΥΡΕ»» με έδρα στο νομό Αττικής.

β) Τη δημοσίευση αυτής της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2012

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ__

UA-45260636-1