Εκπαίδευση Σε Αντικείμενα Κανονισμού GDPR

Σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ή/και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού έως και τις 25 Μαΐου 2018.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «Τype», με την εμπειρία των 30 χρόνων και με σκοπό την Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, έχει προγραμματίσει αντίστοιχη εκπαίδευση σε αντικείμενα κανονισμού GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REQUIREMENTS) για την οποία ισχύουν τα παρακάτω:

  • Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 8 ωρών και στοχεύει στη βασική ενημέρωση του διοικητικού προσωπικού σας, στα θέματα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις πρακτικές εφαρμογές του στη λειτουργία της επιχείρησης.

Περιλαμβάνει ανάλυση των ισχυουσών νομικών - κανονιστικών διατάξεων και αντικείμενα ηλεκτρονικής ασφάλειας στη διαχείριση πληροφοριών προσωπικών δεδομένων

Με τη λήξη της οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν:

  • Τους τομείς δραστηριότητας της επιχείρησής τους οι οποίοι αφορούν στη διαχείριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR
  • Το ρόλο του DP officer στην επιχείρησή τους, (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)
  • Τις ενέργειες που θα πρέπει να προβούν για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR
  • Τις πιθανές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR

 

Τα αντικείμενα της εκπαίδευσης συνοπτικά περιλαμβάνουν

  i. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες – Ορισμοί

 ii. Αλλαγές στο Νομικό Πλαίσιο – Κανονιστικές Διατάξεις – Απαιτήσεις συμμόρφωσης

 iii. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης επιχείρησης σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο

 iv. Ενέργειες για τη συμμόρφωση εταιρειών (θέματα νομικών – οργανωτικών και τεχνικών απαιτήσεων)

  v. Δικαιώματα των υποκειμένων (πελατών)

Οι συμμετέχοντες με το πέρας της εκπαίδευσης  θα παραλάβουν Βεβαίωση Κατάρτισης, από το πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ  Κέντρο μας. 

Το κόστος συμμετοχής της εκπαίδευσης ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

 

Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλ: 2105549463 ή 6906608340

UA-45260636-1